• 29. El-'AnkebutMekanska sura/69 ajeta
 • 1 Elif Lām Mīm.
 • 2 Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni?
 • 3 A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.
 • 4 Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!
 • 5 Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!
 • 6 A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.
 • 7 Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.
 • 8 Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.
 • 9 One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti.
 • 10 Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha' – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: 'Bili smo uz vas!' A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?
 • 11 Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.
 • 12 Nevjernici govore vjernicima: 'Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!' – a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu,
 • 13 ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili doista će na Sudnjem danu odgovarati.
 • 14 Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.
 • 15 I Mi smo njega i one što su bili u lađi – spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili.
 • 16 A i Ibrahima. 'Allahu se jedino klanjajte' – govorio je on narodu svome – 'i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.
 • 17 Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha trážite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.' –
 • 18 Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani.
 • 19 Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.
 • 20 Reci: 'Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može;
 • 21 On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, i Njemu ćete se vratiti.
 • 22 Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.
 • 23 A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s Njime, njima nije stalo do Moje milosti – njih čeka patnja nesnosna.'
 • 24 Odgovor naroda njegova bijaše: 'Ubijte ga ili spalite!' – ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.
 • 25 'Vi ste' – reče on – 'mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.'
 • 26 I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: 'Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar.'
 • 27 I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će, doista, jedan od onih dobrih biti.
 • 28 I Luta. Kada narodu svome reče: 'Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:
 • 29 s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite' – odgovor naroda njegova bijaše: 'Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!'
 • 30 'Gospodaru moj' – reče on – 'pomozi mi protiv naroda grješnog!'
 • 31 I kad izaslanici Naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: 'Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.'
 • 32 'U njemu je Lut' – reče Ibrahim. – 'Mi dobro znamo ko je u njemu' – rekoše oni – 'mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.'
 • 33 I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. 'Ne boj se i ne brini se' – rekoše oni – 'mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje; ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.
 • 34 A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici.'
 • 35 I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali.
 • 36 A u Medjen brata njihova Šuajba: 'O narode moj' – govorio je on – 'Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onome svijetu, a po Zemlji, nered praveći, zlo ne radite!'
 • 37 Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.
 • 38 A i Ada i Semuda – ostaci domova njihovih su vam vidljivi – šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio;
 • 39 I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.
 • 40 I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska, poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.
 • 41 Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!
 • 42 Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju; On je Silni i Mudri!
 • 43 To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.
 • 44 Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka onima koji vjeruju.
 • 45 Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.
 • 46 I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: 'Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.'
 • 47 Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu – i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju.
 • 48 Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.
 • 49 A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju –
 • 50 i govore: 'Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?' Reci: 'Čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem.'
 • 51 A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.
 • 52 Reci: 'Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni.
 • 53 Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti.
 • 54 Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti
 • 55 na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: 'Ispaštajte za ono što ste radili!'
 • 56 O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!
 • 57 Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.
 • 58 One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili,
 • 59 onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali!
 • 60 A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna.
 • 61 A da ih upitaš: 'Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?' – sigurno bi rekli: 'Allah!' Pa kuda se onda odmeću?
 • 62 Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova Svojih, a nekome i uskraćuje; – Allah, zaista, zna sve.
 • 63 A ako ih upitaš: 'Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?' – sigurno će reći: 'Allah!' – a ti reci: 'Hvala Allahu!' – ali većina njih ne shvaća.
 • 64 Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!
 • 65 Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju
 • 66 da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znaće oni!
 • 67 Zar ne vide da smo Harem svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni?
 • 68 I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?
 • 69 One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!