• 19. MerjemMekanska sura/98 ajeta
 • 1 Kāf Hā Jā Ajīn Sād.
 • 2 Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,
 • 3 kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,
 • 4 i rekao: 'Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.
 • 5 Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina
 • 6 da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.'
 • 7 'O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.'
 • 8 'Gospodaru moj' – reče on – 'kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?'
 • 9 'Eto tako!' – reče. 'Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.''
 • 10 'Gospodaru moj' – reče – 'daj mi neki znak!' – 'Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti.'
 • 11 I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: 'Hvalite Ga ujutro i navečer!'
 • 12 'O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!' – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio
 • 13 i nježnost i čednost, i čestit je bio
 • 14 i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.
 • 15 I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!
 • 16 I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla
 • 17 i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.
 • 18 'Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!' – uzviknu ona.
 • 19 'A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga' – reče on – 'da ti poklonim dječaka čista!'
 • 20 'Kako ću imati dječaka' – reče ona – 'kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!'
 • 21 'To je tako!' – reče on. 'Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!'
 • 22 I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.
 • 23 I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. 'Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!' – uzviknu ona.
 • 24 I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: 'Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.
 • 25 Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,
 • 26 pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.''
 • 27 I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. 'O Merjemo' – rekoše oni – 'učinila si nešto nečuveno!
 • 28 Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.'
 • 29 A ona im na njega pokaza. 'Kako da govorimo djetetu u bešici?' – rekoše.
 • 30 'Ja sam Allahov rob' – ono reče – 'meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti
 • 31 i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,
 • 32 i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.
 • 33 I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!'
 • 34 To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.
 • 35 Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: 'Budi!' – i ono bude.
 • 36 Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.
 • 37 I sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!
 • 38 Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!
 • 39 I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.
 • 40 Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti.
 • 41 Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.
 • 42 Kada je rekao ocu svome: 'O oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?
 • 43 O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;
 • 44 o oče moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;
 • 45 o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug' –
 • 46 otac njegov je rekao: 'Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!'
 • 47 'Mir tebi!' – reče Ibrahim. 'Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.
 • 48 I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome.'
 • 49 I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo
 • 50 i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.
 • 51 I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.
 • 52 Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,
 • 53 i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.
 • 54 I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,
 • 55 i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.
 • 56 I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,
 • 57 i Mi smo ga na visoko mjesto digli.
 • 58 To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.
 • 59 A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;
 • 60 ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući,
 • 61 u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti –
 • 62 u njima prazne besjede neće slušati, već samo: 'Mir!' i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.
 • 63 Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.
 • 64 'Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga' – govoriće. Gospodar tvoj ne zaboravlja.
 • 65 On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko?
 • 66 Čovjek kaže: 'Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?'
 • 67 A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?
 • 68 I tako mi Gospodara tvoga, Mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,
 • 69 a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili,
 • 70 jer Mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.
 • 71 I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!
 • 72 Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.
 • 73 Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: 'Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?'
 • 74 A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!
 • 75 Reci: 'Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život dâ!' – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje –
 • 76 i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.
 • 77 Zar nisi vidio onoga koji u dokaze Naše ne vjeruje i govori: 'Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!'
 • 78 Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?
 • 79 Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,
 • 80 a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat će Nam se vratiti.
 • 81 Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.
 • 82 A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.
 • 83 Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?
 • 84 Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polako dane odbrajamo!
 • 85 Onoga Dana kada čestitē kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,
 • 86 a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,
 • 87 niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti.
 • 88 Oni govore: 'Milostivi je uzeo dijete!' –
 • 89 Vi, doista, nešto odvratno govorite!
 • 90 Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe
 • 91 što Milostivom pripisuju dijete.
 • 92 Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –
 • 93 ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!
 • 94 On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio,
 • 95 i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.
 • 96 One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.
 • 97 Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.
 • 98 A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?