• 81. Et-TakvirMekanska sura/29 ajeta
 • 1 Kada sunce sjaj izgubi,
 • 2 i kada zvijezde popadaju,
 • 3 i kada se planine pokrenu,
 • 4 i kada steone kamile bez pastira ostanu,
 • 5 i kada se divlje životinje saberu,
 • 6 i kada se mora vatrom napune,
 • 7 i kada se duše sa tijelima spare,
 • 8 i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana
 • 9 zbog kakve krivice je umorena,
 • 10 i kada se listovi razdijele,
 • 11 i kada se nebo ukloni,
 • 12 i kada se Džehennem raspali,
 • 13 i kada se Džennet približi –
 • 14 svako će saznati ono što je pripremio.
 • 15 I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
 • 16 koje se kreću i iz vida gube,
 • 17 i noći kad ona veo diže,
 • 18 i zorom kada diše –
 • 19 Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
 • 20 moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
 • 21 kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
 • 22 A drug vaš nije lud:
 • 23 on ga je na obzorju jasnom vidio
 • 24 i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
 • 25 i Kur'an nije prokletog šejtana govor,
 • 26 pa kuda onda idete?!
 • 27 Kur'an je samo pouka svjetovima,
 • 28 onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,
 • 29 a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!