• 79. En-Nazi'atMekanska sura/46 ajeta
 • 1 Tako Mi onih koji čupaju grubo,
 • 2 i onih koji vade blago,
 • 3 i onih koji plove brzo,
 • 4 pa naređenja izvršavaju žurno
 • 5 i sređuju ono što nije sređeno…
 • 6 na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
 • 7 za kojim će slijediti sljedeći –
 • 8 srca toga dana biće uznemirena,
 • 9 a pogledi njihovi oboreni.
 • 10 Ovi pitaju: 'Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
 • 11 Zar kad truhle kosti postanemo?',
 • 12 i još kažu: 'E tada bismo mi bili izgubljeni!'
 • 13 A biće to samo povik jedan,
 • 14 i evo njih – na Zemlji.
 • 15 Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
 • 16 kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
 • 17 'Idi faraonu, on se osilio,
 • 18 i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,
 • 19 da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?''
 • 20 I onda mu je najveće čudo pokazao,
 • 21 ali je on porekao i nije poslušao,
 • 22 već se okrenuo i potrudio
 • 23 i sabrao i povikao:
 • 24 'Ja sam gospodar vaš najveći!' – on je rekao,
 • 25 i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
 • 26 To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
 • 27 A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
 • 28 svod njegov visoko digao i usavršio,
 • 29 noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.
 • 30 Poslije toga je Zemlju poravnao,
 • 31 iz nje je vodu i pašnjake izveo,
 • 32 i planine nepomičnim učinio –
 • 33 na uživanje vama i stoci vašoj.
 • 34 A kada dođe nevolja najveća,
 • 35 Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
 • 36 i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
 • 37 onda će onome koji je obijestan bio
 • 38 i život na ovome svijetu više volio
 • 39 Džehennem prebivalište postati sigurno.
 • 40 A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
 • 41 Džennet će boravište biti sigurno.
 • 42 Pitaju te o Smaku svijeta: 'Kada će se dogoditi?'
 • 43 Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
 • 44 o njemu samo Gospodar tvoj zna.
 • 45 Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
 • 46 a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.