• 74. El-MuddessirMekanska sura/56 ajeta
 • 1 O ti, pokriveni!
 • 2 Ustani i opominji!
 • 3 I Gospodara svoga veličaj!
 • 4 I haljine svoje očisti!
 • 5 I kumīrā se kloni!
 • 6 I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
 • 7 I radi Gospodara svoga trpi!
 • 8 A kada se u Rog puhne –
 • 9 biće to naporan dan
 • 10 nevjernicima, neće biti lagahan.
 • 11 Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom učinio
 • 12 i bogatstvo mu ogromno dao
 • 13 i sinove koji su s njim
 • 14 i čast i ugled mu pružio –
 • 15 i još žudi da uvećam!
 • 16 Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim –
 • 17 a naprtiću Ja njemu teškoće,
 • 18 jer je smišljao i računao –
 • 19 i, proklet bio, kako je proračunao!
 • 20 i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –
 • 21 Zatim je pogledao
 • 22 pa se onda smrknuo i namrštio
 • 23 i potom se okrenuo i uzoholio,
 • 24 i rekao: 'Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,
 • 25 ovo su samo čovjekove riječi!'
 • 26 U Sekar ću Ja njega baciti –
 • 27 a znaš li ti šta je Sekar?
 • 28 Ništa on neće poštedjeti,
 • 29 kože će crnim učiniti,
 • 30 nad njim su devetnaesterica.
 • 31 Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici – kažu: 'Šta je Allah htio ovim primjerom?' Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
 • 32 I tako Mi Mjeseca,
 • 33 i noći kada mine,
 • 34 i zore kada svane –
 • 35 on je, zaista, najveća nevolja,
 • 36 ljudima je opomena –
 • 37 onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!
 • 38 Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
 • 39 osim sretnīkā,
 • 40 oni će se u džennetskim baščama raspitivati
 • 41 o nevjernicima:
 • 42 'Šta vas je u Sekar dovelo?'
 • 43 'Nismo' – reći će – 'bili od onih koji su molitvu obavljali
 • 44 i od onih koji su siromahe hranili,
 • 45 i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
 • 46 i Sudnji dan smo poricali,
 • 47 sve dok nam smrt nije došla.'
 • 48 Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.
 • 49 Pa zašto oni pouku izbjegavaju,
 • 50 kao da su divlji magarci preplašeni
 • 51 koji od onih koji ih progone bježe.
 • 52 Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.
 • 53 Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!
 • 54 Uistinu! Kur'an je pouka,
 • 55 i ko hoće, na umu će ga imati,
 • 56 a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.