• 70. El-Me'aridžMekanska sura/44 ajeta
 • 1 Neko je zatražio da se kazna izvrši
 • 2 nad nevjernicima – niko ne može spriječiti
 • 3 da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,
 • 4 k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
 • 5 zato ti budi strpljiv ne jadikujući.
 • 6 Oni misle da se dogoditi neće,
 • 7 a Mi znamo da sigurno hoće,
 • 8 onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
 • 9 a brda kao vuna šarena,
 • 10 kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,
 • 11 iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
 • 12 i ženom svojom, i bratom svojim,
 • 13 i porodicom svojom koja ga štiti,
 • 14 i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.
 • 15 Nikada! Ona će buktinja sāmā biti
 • 16 koja će udove čupati,
 • 17 zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
 • 18 i zgrtao i skrivao.
 • 19 Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:
 • 20 kada ga nevolja snađe – brižan je,
 • 21 a kada mu je dobro – nepristupačan je,
 • 22 osim vjernika,
 • 23 koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
 • 24 i oni u čijim imecima bude određen dio
 • 25 za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
 • 26 i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
 • 27 i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –
 • 28 a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –
 • 29 i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali
 • 30 i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
 • 31 a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
 • 32 i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,
 • 33 i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,
 • 34 i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –
 • 35 oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.
 • 36 Zašto se nevjernici prema tebi žure,
 • 37 zdesna i slijeva, u gomilama?!
 • 38 Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?
 • 39 Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!
 • 40 I Ja se kunem Gospodarom istōkā i zāpadā da ih možemo
 • 41 boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.
 • 42 Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,
 • 43 Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,
 • 44 oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!