• 67. El-MulkMekanska sura/30 ajeta
 • 1 Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
 • 2 Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,
 • 3 Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
 • 4 zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
 • 5 Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
 • 6 A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!
 • 7 Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
 • 8 skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: 'Zar nije niko dolazio da vas opominje?'
 • 9 'Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao' – odgovoriće – 'a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!''
 • 10 I reći će: 'Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!'
 • 11 I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!
 • 12 Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!
 • 13 Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!
 • 14 A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
 • 15 On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
 • 16 Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?
 • 17 Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!
 • 18 A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
 • 19 Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.
 • 20 Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
 • 21 Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
 • 22 Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
 • 23 Reci: 'On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!'
 • 24 Reci: 'On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.'
 • 25 A oni govore: 'Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!'
 • 26 Reci: 'Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.'
 • 27 Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno: 'Evo, ovo je ono što ste požurivali!'
 • 28 Reci: 'Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?'
 • 29 Reci: 'On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.'
 • 30 Reci: 'Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?'