• 53. En-NedžmMekanska sura/62 ajeta
 • 1 Tako mi zvijezde kad zalazi,
 • 2 vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
 • 3 On ne govori po hiru svome –
 • 4 to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
 • 5 uči ga jedan ogromne snage,
 • 6 razoriti, koji se pojavio u liku svome
 • 7 na obzorju najvišem,
 • 8 zatim se približio, pa nadnio –
 • 9 blizu koliko dva luka ili bliže –
 • 10 i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
 • 11 srce nije poreklo ono što je vidio,
 • 12 pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
 • 13 On ga je i drugi put vidio,
 • 14 kod Sidretu-l-muntehaa,
 • 15 kod kojeg je džennetsko prebivalište,
 • 16 kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
 • 17 pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
 • 18 vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
 • 19 Šta kažete o Latu i Uzzau
 • 20 i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
 • 21 Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
 • 22 To bi tada bila podjela nepravedna.
 • 23 To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
 • 24 Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
 • 25 Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!
 • 26 A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
 • 27 Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
 • 28 a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
 • 29 Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
 • 30 to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.
 • 31 Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
 • 32 one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
 • 33 Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
 • 34 i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
 • 35 zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
 • 36 Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim
 • 37 i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
 • 38 da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
 • 39 i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,
 • 40 i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
 • 41 i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
 • 42 i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
 • 43 i da On na smijeh i na plač navodi,
 • 44 i da On usmrćuje i oživljava,
 • 45 i da On par, muško i žensko, stvara
 • 46 od kapi sjemena kad se izbaci;
 • 47 i da će ih On ponovo oživiti,
 • 48 i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
 • 49 i da je On Sirijusa Gospodar,
 • 50 i da je On drevni narod Ad uništio,
 • 51 i Semud, i da nikog nije poštedio,
 • 52 i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
 • 53 i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
 • 54 i snašlo ih je ono što ih je snašlo
 • 55 pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
 • 56 Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:
 • 57 Smak svijeta se približava,
 • 58 Allah će ga jedini otkriti!
 • 59 Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
 • 60 i smijete se, a ne plačete –
 • 61 gordo dignutih glava?
 • 62 Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!