• 45. El-GašijeMekanska sura/37 ajeta
 • 1 Hā Mīm.
 • 2 Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!
 • 3 Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
 • 4 i stvaranje vas i životinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni;
 • 5 i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.
 • 6 To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će – ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?
 • 7 Teško svakom lašcu, velikom grješniku!
 • 8 On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije – njemu patnju neizdržljivu navijesti!
 • 9 A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.
 • 10 Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih čeka muka golema.
 • 11 Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.
 • 12 Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.
 • 13 I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.
 • 14 Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.
 • 15 Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.
 • 16 Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,
 • 17 i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o onome oko čega su se razišli.
 • 18 A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju,
 • 19 jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.
 • 20 Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju.
 • 21 Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!
 • 22 A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio; nikome neće biti učinjeno nažao.
 • 23 Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?
 • 24 'Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi' – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.
 • 25 A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: 'Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.'
 • 26 Reci: 'Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.'
 • 27 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili biće izgubljeni.
 • 28 I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće pozvan prema svojoj Knjizi: 'Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!
 • 29 Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.'
 • 30 One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.
 • 31 A onima koji nisu vjerovali: 'Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.
 • 32 Kad se govorilo: 'Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!' – vi ste govorili: 'Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni;''
 • 33 i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali,
 • 34 i reći će se: 'Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći
 • 35 zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo.' Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.
 • 36 Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!
 • 37 Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!