• 43. Ez-ZuhrufMekanska sura/89 ajeta
 • 1 Hā Mīm.
 • 2 Tako Mi Knjige jasne,
 • 3 Mi je objavljujemo kao Kur'an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,
 • 4 a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.
 • 5 Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?
 • 6 A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali
 • 7 i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!
 • 8 Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.
 • 9 A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: 'Stvorio ih je Allah' – Da, Silni i Sveznajući,
 • 10 Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, da stignete kuda naumite;
 • 11 Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;
 • 12 Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,
 • 13 da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: 'Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,
 • 14 i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!'
 • 15 A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.
 • 16 Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –
 • 17 a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila onā koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.
 • 18 Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?
 • 19 Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!
 • 20 'Da Milostivi hoće' – govore oni – 'mi im se ne bismo klanjali.' Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.
 • 21 Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?
 • 22 Oni čak govore: 'Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.'
 • 23 I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: 'Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.'
 • 24 'Zar i onda' – govorio bi on – 'kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?' A oni bi odgovarali: 'Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!'
 • 25 I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.
 • 26 A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: 'Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,
 • 27 ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati' –
 • 28 On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.
 • 29 A Ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim, da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.
 • 30 A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: 'Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!'
 • 31 I još kažu: 'Trebalo je da ovaj Kur'an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!'
 • 32 Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.
 • 33 A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,
 • 34 i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,
 • 35 i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.
 • 36 Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;
 • 37 oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.
 • 38 I kada koji dođe pred Nas, reći će: 'Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!'
 • 39 Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.
 • 40 Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!
 • 41 Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,
 • 42 ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.
 • 43 Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.
 • 44 Kur'an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.
 • 45 Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.
 • 46 Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: 'Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!'
 • 47 I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.
 • 48 I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.
 • 49 'O ti čarobnjače!' – govorili su oni – 'zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!'
 • 50 A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.
 • 51 I faraon obznani narodu svome: 'O narode moj' – reče on – 'zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?
 • 52 I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?
 • 53 Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?'
 • 54 I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni.
 • 55 A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,
 • 56 i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.
 • 57 A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili
 • 58 i rekli: 'Da li su bolji naši kumiri ili on?' A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.
 • 59 On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,
 • 60 a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;
 • 61 i Kur'an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,
 • 62 i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.
 • 63 A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: 'Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i meni se pokoravajte,
 • 64 Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!'
 • 65 Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!
 • 66 Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?
 • 67 Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:
 • 68 'O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;
 • 69 oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –
 • 70 uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!'
 • 71 Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.
 • 72 'Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,
 • 73 u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete nekō jesti.'
 • 74 A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,
 • 75 ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.
 • 76 Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.
 • 77 Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' – a On će reći: 'Vi ćete tu vječno ostati!'
 • 78 Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.
 • 79 Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.
 • 80 Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.
 • 81 Reci: 'Kad bi Milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao!
 • 82 Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!'
 • 83 Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,
 • 84 On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!
 • 85 I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!
 • 86 Onī kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.
 • 87 A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: 'Allah!' Pa kuda se onda odmeću?
 • 88 I tako mi Poslanikovih riječi: 'Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!' –
 • 89 ti se oprosti od njih i reci: 'Ostajte u miru!' – ta sigurno će oni zapamtiti!