• 34. SabaMekanska sura/54 ajeta
 • 1 Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući.
 • 2 On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je samilostan i On prašta grijehe.
 • 3 A nevjernici govore: 'Čas oživljenja nam neće doći!' Reci: 'Hoće, tako mi Gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći.' – Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi –
 • 4 da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine – njih čeka oprost i opskrba plemenita –
 • 5 a da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći ih onemogućiti.
 • 6 Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga,
 • 7 dok oni koji ne vjeruju govore: 'Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti?
 • 8 Iznosi li on o Allahu laži ili je lud?' Nijedno, već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.
 • 9 Kako ne vide nebo i Zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan.
 • 10 Mi smo Davudu Našu milost ukazali – 'O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!' – i učinili da mu mekahno gvožđe bude.
 • 11 'Pravi široke pancire i čestito ih pleti!' – i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.
 • 12 A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.
 • 13 Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. 'Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!' – A malo je zahvalnih među robovima Mojim.
 • 14 A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.
 • 15 Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. 'Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!'
 • 16 Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.
 • 17 Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?!
 • 18 A između njih i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. 'Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!'
 • 19 Ali oni rekoše: 'Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!' – i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.
 • 20 I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika
 • 21 nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na onoga ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. – A Gospodar tvoj bdi nad svim.
 • 22 Reci: 'Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći.'
 • 23 Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: 'Šta je to rekao Gospodar vaš?' – 'Istinu!' – odgovoriće. On je uzvišen i velik.
 • 24 Upitaj: 'Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?' – i odgovori: 'Allah! Da li smo onda mi ili vi na Pravome putu, ili u očitoj zabludi?'
 • 25 Reci: 'Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi.'
 • 26 Reci: 'Gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi, On je sudija Pravedni, Sveznajući.'
 • 27 Reci: 'Pokažite mi one koje smatrate Njemu ravnim!' – Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!
 • 28 Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna
 • 29 i govore: 'Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?'
 • 30 Reci: 'Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati.'
 • 31 A oni koji ne vjeruju govore: 'Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u one prije njega!' A kada bi samo vidio kad onī koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: 'Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici' – reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi.
 • 32 'A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili' – reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni.
 • 33 'Nije bilo tako' – odgovoriće oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi – 'nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo.' I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?
 • 34 Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: 'Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!' –
 • 35 i da nisu govorili: 'Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!'
 • 36 Reci: 'Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.
 • 37 Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.
 • 38 A oni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni.'
 • 39 Reci: 'Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.'
 • 40 A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: 'Zar su se ovi vama klanjali?'
 • 41 oni će odgovoriti: 'Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.'
 • 42 Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći: 'Trpite patnju u vatri koju ste poricali!'
 • 43 Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, oni govore: 'Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se vaši preci klanjali', i govore: 'Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž!' A oni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: 'Ovo nije ništa drugo nego očito vračanje!'
 • 44 A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.
 • 45 A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!
 • 46 Reci: 'Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje.'
 • 47 Reci: 'Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, On nad svim bdi.'
 • 48 Reci: 'Gospodar moj pobjeđuje istinom, On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno.'
 • 49 Reci: 'Došla je istina, a laži je nestalo!'
 • 50 Reci: 'Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje; On zaista sve čuje i blizu je.'
 • 51 A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati – umaći neće moći; izbliza biće ščepani –
 • 52 i kada reknu: 'Vjerujemo u Poslanika!' A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!
 • 53 U njega oni nisu prije vjerovali, govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko;
 • 54 i između njih i onoga što budu željeli biće prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni, doista, mnogo sumnjali.