• 27. En-NemlMekanska sura/93 ajeta
 • 1 Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne,
 • 2 upute i radosne vijesti onima koji vjeruju,
 • 3 koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju.
 • 4 Onima koji u onaj svijet ne vjeruju Mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove – zato oni lutaju;
 • 5 njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni,
 • 6 a ti, zaista, primaš Kur'an od Mudrog i Sveznajućeg!
 • 7 Kada Musa reče čeljadi svojoj: 'Vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali',
 • 8 neko ga, kada joj se približi, zovnu: 'Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!
 • 9 O Musa, Ja sam – Allah, Silni i Mudri!
 • 10 Baci svoj štap!' Pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija, kreće, on uzmače i ne vrati se. 'O Musa, ne boj se! Poslanici se kod Mene ne trebaju ničega bojati;
 • 11 a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni – Ja ću, uistinu, oprostiti i samilostan biti.
 • 12 Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojaviće se bijela, ali neće biti bolesna – biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu; oni su, doista, narod nevjernički.
 • 13 I kad im očito dođoše znamenja Naša, oni rekoše: 'Ovo je prava čarolija!'
 • 14 I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skončali smutljivci.
 • 15 Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: 'Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!'
 • 16 I Sulejman naslijedi Davuda i reče: 'O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!'
 • 17 I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
 • 18 i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: 'O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!'
 • 19 I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: 'Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!'
 • 20 I on izvrši smotru ptica, pa reče: 'Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?
 • 21 Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!'
 • 22 I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: 'Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest.
 • 23 Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni;
 • 24 vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put
 • 25 pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.
 • 26 Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!'
 • 27 'Vidjećemo' – reče Sulejman – 'da li govoriš istinu ili ne.
 • 28 Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!'
 • 29 'O velikaši' – reče ona – 'meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo
 • 30 od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 • 31 Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!'
 • 32 O velikaši' – reče ona – 'savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti!'
 • 33 'Mi smo vrlo jaki i hrabri' – rekoše oni – 'a ti se pitaš! Pa, gledaj šta ćeš narediti!'
 • 34 'Kad carevi osvoje neki grad' – reče ona – 'oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.
 • 35 Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti.'
 • 36 I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: 'Zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!
 • 37 Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene.'
 • 38 'O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?'
 • 39 'Ja ću ti ga donijeti' – reče Ifrit, jedan od džina – 'prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.'
 • 40 'A ja ću ti ga donijeti' – reče onaj koji je učio iz Knjige – 'prije nego što okom trepneš.' I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: 'Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.
 • 41 Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!'
 • 42 I kad ona dođe, bî joj rečeno: 'Je li ovakav prijesto tvoj?' – 'Kao da je on!' – uzviknu ona. 'A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani.'
 • 43 A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.
 • 44 'Uđi u dvoranu!' – bî joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. 'Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!' – reče on. – 'Gospodaru moj' – uzviknu ona – 'ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!'
 • 45 A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu – a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.
 • 46 'O narode moj' – govorio im je on – 'zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost?'
 • 47 'Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom!' – rekoše oni. – 'Od Allaha vam je i dobro i zlo' – reče on – 'vi ste narod koji je stavljen u iskušenje.'
 • 48 U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered činile.
 • 49 'Zakunite se najtežom zakletvom' – rekoše – 'da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, istinu govorimo.''
 • 50 I smišljali su spletke, ali Mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali,
 • 51 pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve – i njih i narod njihov,
 • 52 eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili – to je zaista pouka narodu koji zna –
 • 53 a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili.
 • 54 I Luta, kada reče narodu svome: 'Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih?
 • 55 Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumnici.'
 • 56 A odgovor naroda njegova je glasio: 'Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi-čistunci!'
 • 57 I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti,
 • 58 i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!
 • 59 Reci: 'Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!' Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju?
 • 60 Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje;
 • 61 Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi;
 • 62 Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –
 • 63 Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! –
 • 64 Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Reci: 'Dokažite, ako istinu govorite!'
 • 65 Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.
 • 66 Zar oni o onome svijetu da što znaju! Ništa! – oni u nj sumnjaju, oni su slijepi prema njemu.'
 • 67 Nevjernici govore: 'Zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista, biti oživljeni?
 • 68 Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih.'
 • 69 Reci: 'Putujte po svijetu i vidite kako su završili grješnici!'
 • 70 I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih.
 • 71 'Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite?' – pitaju oni.
 • 72 Reci: 'Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete!'
 • 73 A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.
 • 74 Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose.
 • 75 Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.
 • 76 Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze
 • 77 i on je, uistinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje.
 • 78 Gospodar tvoj će im po pravdi Svojoj presuditi; On je Silni i Sveznajući,
 • 79 zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu!
 • 80 Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu,
 • 81 niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u riječi Naše vjeruju, oni će se odazvati.
 • 82 I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.
 • 83 A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani –
 • 84 i kad dođu, On će upitati: 'Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmišljajući o njima, ili, šta ste to radili?'
 • 85 I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti.
 • 86 Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? – to su, zaista, dokazi za narod koji vjeruje.
 • 87 A na Dan kad se u Rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.
 • 88 Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.
 • 89 Ko učini dobro djelo, dobiće veliku nagradu za njega i biće straha na Sudnjem danu pošteđen;
 • 90 a oni koji budu zlo činili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. 'Zar se već kažnjavate za ono što ste radili?'
 • 91 Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan
 • 92 i da Kur'an kazujem; onaj ko bude išao Pravim putem, na Pravome putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi, ti reci: 'Ja samo opominjem.'
 • 93 I reci: 'Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati!' A Gospodar tvoj motri na ono što radite.