• 23. El-Mu'minunMekanska sura/118 ajeta
 • 1 Ono što žele – vjernici će postići,
 • 2 oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,
 • 3 i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,
 • 4 i koji milostinju udjeljuju,
 • 5 i koji stidna mjesta svoja čuvaju –
 • 6 osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
 • 7 a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju –
 • 8 i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,
 • 9 i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –
 • 10 oni su dostojni nasljednici,
 • 11 koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.
 • 12 Mi čovjeka od bîti zemlje stvaramo,
 • 13 zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,
 • 14 pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!
 • 15 Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,
 • 16 zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.
 • 17 Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;
 • 18 Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –
 • 19 i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –
 • 20 i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.
 • 21 I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite,
 • 22 i na njima, i na lađama se vozite.
 • 23 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: 'O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?'
 • 24 Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: 'Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih,
 • 25 on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!'
 • 26 'Gospodaru moj' – reče on – 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!'
 • 27 I Mi mu objavismo: 'Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.
 • 28 Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci: 'Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!'
 • 29 I reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!''
 • 30 U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.
 • 31 Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali,
 • 32 i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: 'Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?'
 • 33 Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili: 'On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;
 • 34 i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni.
 • 35 Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti?
 • 36 Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!
 • 37 Postoji samo život na ovome svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti.
 • 38 On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo.'
 • 39 'Gospodaru moj' – zamolio bi on – 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!'
 • 40 'Uskoro će se oni pokajati!' – odgovorio bi On.
 • 41 I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili – stradao bi narod nasilnički!
 • 42 A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali –
 • 43 nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme propasti svoje –
 • 44 i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!
 • 45 Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim
 • 46 faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni.
 • 47 'Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše?' – govorili su,
 • 48 i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili.
 • 49 Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli.
 • 50 I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.
 • 51 'O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!
 • 52 Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!'
 • 53 A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda,
 • 54 zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!
 • 55 Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo,
 • 56 da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.
 • 57 Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju,
 • 58 i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju,
 • 59 i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju,
 • 60 i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru –
 • 61 oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.
 • 62 Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti.
 • 63 Ali, srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine.
 • 64 A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali.
 • 65 'Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati,
 • 66 vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali;
 • 67 dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili.'
 • 68 Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?
 • 69 Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?
 • 70 Kako govore: 'Džini su u njemu!' Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu.
 • 71 Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju.
 • 72 Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje.
 • 73 Ti njih pozivaš na Pravi put,
 • 74 ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću.
 • 75 I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali.
 • 76 Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali,
 • 77 tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti.
 • 78 On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!
 • 79 On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti,
 • 80 On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite?
 • 81 Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih.
 • 82 Govorili su: 'Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni?
 • 83 I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih.'
 • 84 Upitaj: 'Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?'
 • 85 'Allahova!' – odgovoriće, a ti reci: 'Pa zašto onda ne dođete sebi?'
 • 86 Upitaj: 'Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?'
 • 87 'Allah!' – odgovoriće, a ti reci: 'Pa zašto se onda ne bojite?'
 • 88 Upitaj: 'U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?'
 • 89 'Od Allaha!' – odgovoriće, a ti reci: 'Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?'
 • 90 Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci:
 • 91 Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose;
 • 92 koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
 • 93 Reci: 'Gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti,
 • 94 onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim!'
 • 95 A Mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo.
 • 96 Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,
 • 97 i reci: 'Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,
 • 98 i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!'
 • 99 Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me
 • 100 da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!' – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.
 • 101 Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.
 • 102 Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti,
 • 103 a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti,
 • 104 vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati.
 • 105 'Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?'
 • 106 'Gospodaru naš' – reći će – 'naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali.
 • 107 Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.'
 • 108 'Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!' – reći će On.
 • 109 'Kad su neki robovi Moji govorili: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!' –
 • 110 vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali.
 • 111 Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.
 • 112 A koliko ste godina na Zemlji proveli?' – upitaće On.
 • 113 'Proveli smo dan ili samo dio dana' – odgovoriće – 'pitaj one koji su brojali.'
 • 114 'Pa da, kratko ste proveli' – reći će On – 'da ste samo znali!
 • 115 Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?'
 • 116 I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!
 • 117 A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.
 • 118 I reci: 'Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!'