• 21. El-EnbijaMekanska sura/112 ajeta
 • 1 Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.
 • 2 I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju
 • 3 srcā rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: 'Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?'
 • 4 'Gospodar moj zna' – reče on – 'šta se govori i na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!'
 • 5 Oni, čak, govore: 'To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!'
 • 6 Nijedan grad koji smo Mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati?
 • 7 I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi!
 • 8 Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili.
 • 9 Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli, spašavali, a one koji su nevaljali bili uništavali.
 • 10 Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?
 • 11 A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli!
 • 12 I čim bi silu Našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali.
 • 13 'Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati.'
 • 14 'Teško nama' – oni bi govorili – 'mi smo, zaista, nevjernici bili!'
 • 15 I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim.
 • 16 Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo.
 • 17 Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo,
 • 18 nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!
 • 19 Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se,
 • 20 hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.
 • 21 Zar će kumiri, koje oni od zemlje prave, mrtve oživiti?
 • 22 Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!
 • 23 On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.
 • 24 Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: 'Dokažite!' Ova Knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću.
 • 25 Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!'
 • 26 Oni govore: 'Milostivi ima dijete!' Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.
 • 27 Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi.
 • 28 On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz strahopoštovanja prema Njemu, brižni.
 • 29 A onoga od njih koji bi rekao: 'Ja sam, doista, pored Njega, bog!' – kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo mnogobošce.
 • 30 Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?
 • 31 Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali.
 • 32 I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu.
 • 33 I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.
 • 34 Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?
 • 35 Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.
 • 36 Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: 'Je li to onaj koji vaše bogove huli?' A oni sami ne vjeruju kada se spomene Milostivi.
 • 37 Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazaću Ja vama, doista, dokaze Svoje, zato Me ne požurujte!
 • 38 Oni govore: 'Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?'
 • 39 A da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih, i da im niko neće moći pružiti pomoć,
 • 40 nego će im nenadano doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati!
 • 41 I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.
 • 42 Reci: 'Ko će vas od Milostivog noću i danju štititi?' Niko! Pa ipak oni od Kur'ana glave okreću.
 • 43 Zar će ih njihova božanstva, a ne Mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći, i niko nevjernike od Naše kazne ne može pod okrilje uzeti!
 • 44 Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da Mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?!
 • 45 Reci: 'Ja vas opominjem Objavom!' – ali, gluhi ne čuju poziv kad se opominju.
 • 46 A da ih samo dašak kazne Gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali: 'Teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili!'
 • 47 Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.
 • 48 Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se budu grijeha klonili,
 • 49 za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i koji od časa oživljenja budu strepjeli.
 • 50 A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete?
 • 51 Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali.
 • 52 Kad on ocu svome i narodu svome reče: 'Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?'
 • 53 Oni odgovoriše: 'I naši preci su im se klanjali.'
 • 54 'I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi' – reče.
 • 55 'Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ?' – upitaše oni.
 • 56 'Ne' – reče – 'Gospodar vaš je Gospodar nebesa i Zemlje, On je njih stvorio, i ja ću vam to dokazati.
 • 57 Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite, vaše kumire udesiti!' –
 • 58 I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili.
 • 59 'Ko uradi ovo sa bogovima našim' – povikaše oni – 'zaista je nasilnik!'
 • 60 'Čuli smo jednog momka kako ih huli' – rekoše – 'ime mu je Ibrahim.'
 • 61 'Dovedite ga da ga ljudi vide' – rekoše – 'da posvjedoče.'
 • 62 'Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime?' – upitaše.
 • 63 'To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju govoriti' – reče on.
 • 64 I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: 'Vi ste, zaista, nepravedni!'
 • 65 Zatim glave oboriše i rekoše: 'Ta ti znaš da ovi ne govore!'
 • 66 'Pa zašto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti?' – upita on.
 • 67 'Teško vama i onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate! Zašto se ne opametite?' –
 • 68 'Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti!' – povikaše.
 • 69 'O vatro' – rekosmo Mi – 'postani hladna, i spas Ibrahimu!'
 • 70 I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih Mi onemogućismo
 • 71 i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili,
 • 72 i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih učinismo dobrim,
 • 73 i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.
 • 74 I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo – to, uistinu, bijaše narod razvratan i zao –
 • 75 i u milost Našu ga uvedosmo; on je, doista, od onih dobrih.
 • 76 I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasismo
 • 77 i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.
 • 78 I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle – i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovu –
 • 79 i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale; to smo Mi bili kadri učiniti.
 • 80 I naučismo ga da izrađuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem – pa zašto niste zahvalni?
 • 81 A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo;
 • 82 i šejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad njima smo Mi bdjeli.
 • 83 I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: 'Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!' –
 • 84 odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.
 • 85 I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.
 • 86 I obasusmo ih milošću Našom, oni doista bijahu dobri.
 • 87 I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!' –
 • 88 odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike.
 • 89 I Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: 'Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!' –
 • 90 odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.
 • 91 A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo.
 • 92 Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!
 • 93 I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se Nama vratiti.
 • 94 Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga, sigurno, Mi pribilježili.
 • 95 A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi uništili neće Nama vratiti.
 • 96 I kada se otvore Jedžudž i Medžudž i kada se ljudi budu niz sve strmine žurno spuštali
 • 97 i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. 'Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili; mi smo sami sebi nepravdu učinili!'
 • 98 I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bićete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući.
 • 99 Da su oni bogovi, ne bi u nj ušli, i svi će u njemu vječno boraviti,
 • 100 u njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti.
 • 101 A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti,
 • 102 huku njegovu neće čuti, i vječno će u onome što im budu duše željele uživati,
 • 103 neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: 'Evo ovo je vaš dan, vama obećan!' –
 • 104 onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.
 • 105 Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.
 • 106 U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali,
 • 107 a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.
 • 108 Reci: 'Meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog, zato se samo Njemu klanjajte!'
 • 109 I ako oni leđa okrenu, ti reci: 'Ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti;
 • 110 On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete,
 • 111 a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme.'
 • 112 'Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!' – reče on – 'a od Gospodara našeg, Milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite.'